Reklamacije in vračila

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA 

Kupec ima pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. To sporoči na e-naslov: prodaja@galeb.si. Pri tem potrošnika bremenijo le stroški vračila blaga.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad blagom.

Kupec mora ponudnika o odstopu od pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava mora biti poslana v roku, ki je določen za odstop od pogodbe. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je oddano pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe kupcu vrnil vsa prejeta plačila.
Vrnitev plačila lahko ponudnik zadrži do prejema vrnjenega blaga oz. do prejema dokazila, da je bilo  blago poslano nazaj.  

Če je kupec  blago že prejel in od naročila odstopi, mora blago nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Vračilu blaga je treba obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa ali drugo dokazilo (npr. bančni izpisek), s katerega sta razvidna datum in čas nakupa.
Kupec lahko blago vrne tako, da poštno pošiljko pošlje na spodnji naslov ponudnika, pri čemer stroške vračila blaga krije kupec.

Galeb Trade d.o.o.

Babičeva ulica 1

1000 Ljubljana

 

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
-       odpravi napako na blagu ali
-       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
-       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
-       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev stroškov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti.

Pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov: prodaja@galeb.si , vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Prodajalec bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in mu sporočil, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.  

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora prodajalec čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi kupčevi zahtevi . Prodajalec mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije in ki ga prodajalec odobri, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni.